Stalking

Stalking

Przestępstwo stalkingu zostało wprowadzone do polskiego kodeksu karnego w 2011 r., choć historia zachowań, które można nazwać uporczywym nękaniem jest dużo dłuższa. Zjawisko nękania istniało już w starożytności. Prawo rzymskie znało wykroczenie zwane adtemptata pudicitia (łac. naruszenie skromności) polegające na natrętnym chodzeniu za osobą dobrych obyczajów lub/oraz zaczepianiu jej.

Art. 190a kodeksu karnego przewiduje dla sprawcy nękania karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat w typie podstawowym, aż do 12 lat w typie kwalifikowanym.

Istnieją pewne zachowania, które podejmowane łącznie, mogą stanowić przestępstwo stalkingu. Należą do nich:

  • wysyłanie listów (tradycyjnych lub elektronicznych) i SMS-ów
  • telefonowanie
  • nachodzenie w różnych miejscach, np. miejscu zamieszkania, pracy itp.
  • wypytywanie o ofiarę w jej otoczeniu
  • włamywanie się do skrzynek na listy lub do mieszkania ofiary w celu pozostawienia wiadomości lub innych przedmiotów
  • z rozpowszechnianie nieprawdziwych i przykrych wiadomości
  • zamach fizyczny, tj. na zdrowie, życie lub nietykalność osobistą pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej
  • podszywanie się, tj. fałszywe podawania się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej

Aby powyższe zachowania zostały uznane za stalking muszą być uporczywe, czyli mieć mają charakter długotrwały.

Kiedy mamy do czynienia z uporczywością nękania?

O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będą:

  • po pierwsze – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje
  • po drugie – nastawienie psychiczne sprawcy, czyli nieustępliwość nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień ofiary lub innych osób o zaprzestanie zachowań

Skuteczność ścigania i karania sprawców przestępstwa stalkingu należy uznać za bardzo wysoką. W czasach powszechnej komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych, smów, łatwego dostępu do bilingów połączeń telefonicznych, powszechności kamer monitoringu oraz coraz większej świadomości prawnej ofiar stalkingu oraz jego świadków zebranie materiału dowodowego przeciwko sprawcy tego przestępstwa nie stanowi większego problemu.

Zwrócić również uwagę należy na fakt, że od 2011 r. kiedy do kodeksu karnego został wprowadzony art. 190a przewidujący karalność sprawcy za przestępstwo stalkingu ewolucji uległa polityka karna Państwa wobec tego problemu jak również polityka karania sprawców przez Sądy. Powszechnym się stało zakazywanie podejrzanemu decyzją Prokuratora już na etapie postępowania przygotowawczego zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym – ofiarą stalkigu. Złamanie tego zakazu w większości przypadków skutkuje zastosowaniem przez Sąd tymczasowego aresztowania. Również  sądy zmieniły swoją politykę karania sprawców przestępstwa stalkingu. W przeważającej ilości przypadków orzekane są kary bezwzględnego – bez warunkowego zawieszenia wykonania – pozbawienia wolności. Sądy zasądzają również wysokie, zwykle kilkudziesięciotysięczne zadośćuczynienia do sprawcy na rzecz ofiary.

Dysponujemy wszelkimi środkami i doświadczeniem by pomóc naszym Klientom dotkniętym problemem stalkingu.