Oferta

Uporczywe nękanie (STALKING)

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z ochroną osób zagrożonych bądź dotkniętych przestępstwem uporczywego nękania , stypizowanym art. 190a kodeksu karnego.  Świadczymy pomoc na każdym etapie prowadzonego postępowania, reprezentujemy naszych Klientów podczas czynności przed organami ścigania , Prokuraturą i przed Sądami wszystkich instancji.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw jest gwarancją szybkiego uzyskania dla Państwa satysfakcjonujących efektów postępowania.

Nasze możliwości techniczne i operacyjne pozwalają na zebranie, utrwalenie , a jeżeli trzeba również uprzednie odzyskanie z wszelkiego rodzaju nośników informacji oraz z urządzeń elektronicznych dowodów niezbędnych dla właściwego przeprowadzenia postępowania karnego. Współpracujemy również z innymi podmiotami, w tym w szczególności licencjonowanymi Agencjami Detektywistycznymi oraz koncesjonowanymi Agencjami Ochrony w skutecznym rozwiązywaniu problemów naszych Klientów. Swoją pomoc świadczymy na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

 

 

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych, obejmuje stałe świadczenie pomocy prawnej, oraz świadczenie pomocy prawnej o charakterze doraźnym, w miarę zgłaszanych potrzeb. Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych, obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • doradztwo prawne i udział w negocjowaniu umów gospodarczych,
 • sporządzanie projektów umów gospodarczych,
 • sporządzanie umów spółek,
 • podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności prawnych związanych z ochroną interesów prawnych i faktycznych klienta,
 • sporządzanie pozwów i wniosków we wszystkich sprawach cywilnych związanych z obrotem gospodarczym,
 • występowanie w imieniu klientów przed sądami wszystkich instancji, prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich stopni i postępowań skargowych przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym – w pełnym zakresie spraw związanych z obrotem gospodarczym,
 • udzielanie pomocy prawnej w innych sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy, m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych, gospodarki nieruchomościami, regulacjami praw majątkowych.

Pomoc prawna dla osób fizycznych, obejmuje w szczególności:
udzielanie porad i konsultacji prawnych, w tym:

 • ocena prawna umów przed ich zawarciem – w szczególności wzorów umów przedstawianych klientom przez banki i inne instytucje kredytowe, instytucje pośredniczące w sprzedaży nieruchomości,
 • sporządzanie na życzenie klientów projektów umów cywilno-prawnych, a w szczególności umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych i innych praw majątkowych, umów darowizn, umów najmu, umów dzierżawy, umów użyczenia samochodów, maszyn i innych urządzeń,
 • ochrona prawna konsumentów, w szczególności w zakresie egzekwowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ukryte, w tym występowanie w imieniu klientów do instytucji ochrony praw konsumenckich;
 • sporządzanie pozwów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie:
  • dochodzenia roszczeń o zapłatę,
  • ochrony prawa własności nieruchomości,
  • nabywania prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,
  • ochrony ograniczonych praw rzeczowych, w tym prawa najmu i dzierżawy, służebności przejścia i przejazdu,
  • ochrony posiadania,
  • stwierdzenia nabycia praw do spadku,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie:
  • gospodarki nieruchomościami, w tym regulacjami związanymi z prawem użytkowania wieczystego,
   dochodzenia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości prywatnych na cele inwestycyjne,
  • prawa lokalowego,
  • rewindykacji mienia prywatnego, przejętego przez Skarb Państwa bez tytułów prawnych,
  • prowadzenie innych spraw zlecanych przez klientów.